ࡱ> LNKk@bjbj.J[f[f622222FFFFD$F#*,#.#.#.#.#.#.#&(.#i2---.#22#'''-22,#'-,#'':!,"p!gAC! ##0#!Rs)s)"s)2"' v.#.##----s) : `koln jdelna, Horn ermn, okres st n. Orlic 561 56 Horn ermn 95 VNITXN XD `KOLN JDELNY `koln jdelna se ve sv innosti Yd zejmna zkonem 561/2004 Sb.,akolsk zkon, dle vyhlakou . 463/2011 Sb., kterou se mn vyhlaka .107/2005 Sb., o nkladech na zvodn stravovn a jejich hrad vpYspvkovch organizac zYzench zemnmi samosprvnmi celky,vyhlakou .137/2004 Sb., o hygienickch po~adavcch na stravovac slu~by a o zsadch osobn a provozn hygieny, pYi innostech epidemiologicky zva~nch, zkonem .258/2000 Sb., o veYejnm zdrav a dle pYsluanmi hygienickmi pYedpisy, v etn novelizac. . `koln jdelna zabezpe uje stravovn dt, ~ko a studento vdob jejich pobytu ve akole, umo~Huje stravovn vlastnch zamstnanco a vrmci doplHkov innosti poskytuje stravovn cizm strvnkom. . }ci Z` maj prvo denn odebrat jeden obd. Dti v M` obd, pYesndvku a sva inu. }k nebo student, kter nebyl pYtomen ve akole, nem nrok na odebrn obda ve akoln jdeln.Vjimkou je prvn den nemoci, kdy lze vydat obd do jdlonosi e, pokud nebylo mo~no obd v as odhlsit. Dala dny nemoci se mus uhradit pln cena obda. . ZaYazovn ~ko a studento do kategori se Yd vkem dosa~enm vprobhu akolnho roku. `koln rok za n 1.9. a kon 31.8. nsledujcho roku, dle 24 akolskho zkona .561/2004 Sb.. PLATBY STRAVNHO Stravn se plat hotov posledn 2 dny vmsci vkancelYi `J nebo dle informac Yeditelky akoln jdelny Bezhotovostn - na et akoln jdelny: 181813560/0300, variabiln symbol je eviden n slo strvnka. Bezhotovostn pYkazy mus bt zadny k20.dni pYedealho msce na dala msc stravovn. PYeplatky se vrac po vy tovn v ervenci na et strvnka. Vyzvednut stravenek na dala msc vkancelYi `J- posledn 2 dny vmsci. V`E STRAVNHO M` pYesndvka 8,- K , obd 19,- K , sva ina 8,- K - ( mlada dti 3-6 let) M` - pYesndvka 8,- K , obd 23,- K , sva ina 8,- K - (stara dti ) Stravovn vM` bude v~dy umo~nno jen sobdem ( napY.pYesndvka + obd nebo celodenn stravovn), v~dy cel msc stejn. 7 10 let Z` 23,- K 11 - 14 let Z` 25,- K 15 a vce let Z` 28,- K VeYejnost 63,- K VDEJN DOBA OBDA VeYejnost 11, 00 11, 30 hodin Vdej do jdlonosi o vpYpad onemocnn prvn den nemoci dti M`, Z` - 11, 10 11, 30 hodin . VDEJN DOBA jdelna M` pitn re~im do tYd 7,00 hodin pYesndvka od 8,30 hodin obd 11,30 hodin sva ina 14,45 hodin VDEJN DOBA jdelna Z` obd - 11,30 -13,00 hodin .  N P x H J  J 𦦦𦎦}rjhlCJaJhlhlCJaJhl5CJaJhCJaJhCJaJh`CJaJh5'CJaJht6CJaJh5CJ aJ hr 5CJ aJ hr hr 5CJ aJ hS`_5CJ aJ hCJ$aJ$hr CJ$aJ$hr hr CJaJhr CJaJhCJaJ)P VXvxvHgdgd8G hh^h`hgd$\^gd$\ & Fgd"JTVX\djJ2Jtvx0BJtvFHJ~ú𝝕΍΄||h8GCJaJh$\5CJaJh$\CJaJhCJaJh'1CJaJh5CJaJhh5CJaJh5CJaJhlhlCJaJhCJaJh$5CJaJh$CJaJhl5CJaJhCJaJhlCJaJ,~ "$&DFJhj $&(FJN~Hz|~Ƚ}}}}u}}h"CJaJhCJaJh\MCJaJhhMCJaJhbbCJaJhBCJaJhCJaJhKOCJaJhCJaJhhCJaJh5CJaJhh5CJaJh*lCJaJh8GCJaJhCJaJh$\h$\CJaJ- "$&F~|~N "$N`bd@ & FgdBpgd.48:>@BJN "$.>JLNPlnr~𸰤wohTCJaJhLRCJaJhACJaJh`CJaJhTh)5CJaJhT5CJaJhh5CJaJh^|CJaJh3H{CJaJhCJaJhrCCJaJhBCJaJhCJaJhhMCJaJhCJaJhCJaJhR8CJaJ*8<J^`bd@jln.@.j.z...x///00 0$0L0j0x001ƾƶzrrh)CJaJh*lCJaJh_zCJaJhl CJaJUh'95CJaJhT5CJaJh3H{CJaJh'9CJaJhTCJaJhBpCJaJh3H{5CJaJhBp5CJaJh5CJaJhA5CJaJh`5CJaJh`h5CJaJ,@ln/0 0112333334485:555"666Z9gdBph^hgdTgdT & FgdT}ci ze zkladn akoly pYichz na obd za doprovodu u itelo.K odkldn aktovek a batoho jim slou~ regl pYed budovou. K odkldn kabto a ost.vc chodba akoln jdelny a vaky na n. Jdelna neru strvnkom za cennosti, pen~n hotovost, mobiln telefony a jin. . Dozor po dobu vdeje vjdeln a na chodb zajiaeuje akoln jdelna.Dozor m prvo napomenout strvnky `J vpYpad nevhodnho chovn, popY.danou situaci Yeait svyu ujcm u itelem nebo Yeditelkou akoly. . Zamstnanci `J a strvnci budou dbt na to, aby pYi poskytovn akolnho stravovn nedochzelo kdiskrimina nm projevom a sociln patologickm jevom. . Je zakzno vodit do prostor jdelny psy i jin domc zvYata a kouYit. . Vdej stravy do sklennch ndob zakzn. . PYi nevolnosti a zrann jsou strvnci povinni tuto skute nost nahlsit dozoru nebo Yeditelce vkancelYi `J. . `koln jdelna neposkytuje dietn stravovn. PXIJEM ODHL`EK A PXIHL`EK 7, 00 - 15, 15 hodin Obd na nsledujc den se mus odhlsit nebo pYihlsit DEN PXEDEM - DO 13, 30 hodin osobn nebo telefonicky STRVNCI - nos stravenky ka~d den. VpYpad odhlaen mus bt stravenky podepsny jmno,tYda. PYi telefonickm odhlaen je nutn co nejdYve stravenky donst. Odhlaky se zadvaj od do . Po uplynut tto doby jsou obdy automaticky pYihlaeny podle zakoupench obdo. Ukon en stravovn je nutn nahlsit vkancelYi `J. }CI a ostatn strvnci jsou povinni zachzet se akolskm majetkem tak, aby se nezni il. Je zakzno vynaen zaYzen ven ze akoln jdelny. JDELN LSTEK je vyvaen na nstnce `J na chodb, vZ` a webovch strnkch obce v etn informace o alergenech a tabulky. Sestavovn jdeln ku se Yd zsadami zdrav v~ivy a dodr~ovnm spotYebnho koae vybranch potravin dle platnvyhlaky. OSTATN INFORMACE jsou vyvaeny na nstnce ve akoln jdeln nebo na dveYch kancelYe `J DOTAZY A PXIPOMNKY kprovozu jdelny pYijm Yeditelka akoln jdelny nebo vedouc kuchaYka - tel. .465 393538 Platnost od 1.9.2019. VHorn ermn 17.7. 2019 Yeditelka akoln jdelny Hejlov Hana 11112(2j22223333(3<3>33333333344j44446585:5556"6J6ƽϗ𽲲𽪲{rfffh`h`5CJaJh8G5CJaJh`5CJaJhBphBpCJaJh)CJaJhCJaJh_zhC!CJaJh_zCJaJh_zh_zCJaJh_z5CJaJhC!5CJaJhC!CJaJhl CJaJh'9CJaJh'95CJaJh*lCJaJhTCJaJ&J6L6P6R6j6666678j8Z9\999:j:|:~:::::|;;<<<<T<b<j<p<v<x<z<<< =4=6=8=ǿ،|tt|t|t||t|l|h8GCJaJhBCJaJh^|CJaJh?CJaJh^|h^|CJaJh^|h^|5CJaJh>>>>>>?@@@@8=d=r=>$>&>j>>>>>>>>>>?????@.@<@T@@@@@û밨hhCJaJhh5CJaJh`h5CJaJhSCJaJh^|h`CJaJhCJaJhS`_CJaJhCJaJhCJaJh)CJaJh8GCJaJh^|CJaJh^|h^|5CJaJ,1h. A!"#$% x2&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtHD`D NormlnCJ_HaJmHsHtHJA J Standardn psmo odstavceZiZ Normln tabulka4 l4a 0k 0 Bez seznamu HH \M Text bublinyCJOJQJ^JaJN/N \MText bubliny CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VfVNt+yj>'b+O01}`0`K[*X={ϓ'DX!;1;tx(K?xݴJ] tvn!^Fy,@>IUԻp[}¢q} 22Mf56` W[U\)7 YMOJv@;O}xo;nVfs(7p]M|M'~ƺin{9o;Cm'Cq+6/רGO}҉\S|"31 *9}Se.HxLӡĢP oanz]lU 8TjoJmZ7uH$͠2>9H}]Rq Vz~p{3As>W~]v!cZ &*V-v},nk 433ͼ˞j23 84t #o.DcyIod%rD\'<DbQ| 49Ds7 !|亐V>5rtx3iQ_!9XI{/3OXخ+Ήzn9˰2mo0i׼1#LPQQdu*/[f0aŪFiY5r匤VVQUӝŬ6e`ǖ7+!>Oݻ)u;}BY%U ̢aQvljW)Fomح`FvR[Zߚ$!t+*v%\[s D$yڀ-R['=ZFUjpT A J? QX WPXd~ t]tsGsg*ӷUM\}~MH:_n;hU J7j *VQ_ޅfFJEUS;J;h4AWE+Ga 0uPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!k O theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 6J~1J68=@!"$@Z9@#8@0( B S ?L= ' 8+ 8C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter '15 a ProductID~ 8 $2Zjq}pv1 8 ( / 2 ? c g % . ~ > K 5 MY0?-?jw83333333333333333333333333333333333:?@#%  ! S T Z o n o Z[ 8GGI^ry{|8#% ! S T I^r|8T0=f;y^`5OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.T0=;y+>=&k5''1"-Tv^|T$fR(U*lR8Bp68@d 6pp p ppppp.Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial9. . Segoe UIC.,*{$ Calibri Light7..{$ Calibri?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qׂaGwGwG -I $I $!24,,3QHP ?r 2!xxRO 7 `koln jdelna, Horn ermn, okres st nJdelnaUzivatel Oh+'0$ 8D d p | 8 koln jdelna, Horn ermn, okres st nJdelnaNormal Uzivatel10Microsoft Office Word@NSI@PA@@n`AI ՜.+,0P hp 04koln jdelna, Horn ermn, Okres st n. Orlic$ , 8 koln jdelna, Horn ermn, okres st n Nzev !"#$%'()*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJMRoot Entry Fp!gAO1Table&)WordDocument.JSummaryInformation(;DocumentSummaryInformation8CCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q