ࡱ> ^bjbjVV4<<JKKKKK____L_(OOOOO***'''''''M*,V'K**'KKOO[(SSSVKOKO'S'SSV"@"Oyɣ_YT" 'q(0(`"xE-@E-"E-K"*"LSdx***''S***(E-********* :Z P I S zjednn zastupitelstva obce (ZO) Horn ermn ze dne 12.12.2011 PYtomni: dle prezen n listiny pYtomno 14 zastupitelo, omluvena Ing. Eugenie DYmalov 1. Zahjen Jednn zahjil v 19 hodin starosta obce, pYivtal vaechny pYtomn. Konstatoval, ~e zastupitelstvo bylo Ydn svolno vsouladu sust. 93 zkona o obcch. Dle uvedl, ~e je pYtomno 14 leno zastupitelstva, 1 lenka zastupitelstva je omluvena, zastupitelstvo je tedy usnaenschopn. Starosta navrhl ovYovatele zpisu - p. Luboae Marka a Ing. Michaela Mikulu, do komise pro usnesen p. Hanu Motlovou a p. Ladislava Marka. Starosta dal hlasovat o komisi pro usnesen a ovYovatelch zpisu. Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 Zapisovatelkou byla jmenovna Hana Vgnerov. Starosta navrhl pro dnean jednn zastupitelstva tento program: 1. Zahjen 2. Zprva o innosti rady, kontrola usnesen 3. Projednn novch obecn zvaznch vyhlaek obce 4. zemn pln obce Horn ermn 5. Rozpo et obce na rok 2012 6. Majetkov zle~itosti 7. Rozn 8. Diskuse 9. Zvr Starosta dal hlasovat o navr~enm programu. Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 2. Zprva o innosti rady, kontrola usnesen K innosti rady starosta uvedl, ~e rada jednala od minulho zastupitelstva celkem 3x a to 31.10.2011, 14.11.2011 a 28.11.2011. Zastupitelom jsou usnesen rady zaslny e-mailem. Starosta podrobnji informoval o tchto vcech: Aktuln zle~itosti projektu kanalizace a OV Horn a Doln ermn zatm nebyla zahjena fakturace a vbr sto nho dovodem je zpracovan finan n analza, ze kter vyplv vae sto nho. Vae se jeat konzultuje na SF}P. Starosta veYejn podkoval p. Josefu Hejkrlkovi, kter zajiaeoval podepisovn pYsluanch smluv o odvdn odpadnch vod. Do konce roku jeat stle b~ zkuaebn provoz OV. Se svazkem se jeat Yea finan n otzky (dofinancovn se spole nostmiVCES a Dabona). Zle~itosti Zkladn akoly Horn ermn Yeditelka Z` po~dala o uvolnn ze svfunkce a to k datu31.07.2012, rada obce jej rezignaci pYijala a rozhodla ~dosti vyhovt. Dle starosta uvedl, ~e do nov akolsk rady byli za obec jmenovni 3 lenov Martin Balcar, Mgr. Jana Beranov, kter je zroveH sty nou osobou pro jednn mezi akolou a orgny obce. Za obec za rodi e ~ko z BystYece je ve akolsk rad p. Iveta Mach kov. Xeaen problematiky sprvy byto a nebytovch prostor vmajetku obce a pasportizace nkter zle~itosti uveden problematiky ji~ Yea Martin Sudk, zamstnanec spole nosti Komunln slu~by ermn, a. s. Pasportizaci obecnch byto a nebytovch prostor zpracovv spole nost Sprva budov }amberk s. r. o., mla by bt hotov do konce letoanho roku. Nabdky na pojiatn majetku obce a odpovdnosti za akodu na zklad poptvkovho Yzen vyhlaenho radou obce pYedlo~ili sv nabdky 4 pojiaeovny Generali, esk pojiaeovna, Kooperativa a Hasi sk vzjemn pojiaeovna. PYedlo~en nabdky vyhodnot maklY. Vsledky budou pYedny kprojednn ve finan nm vboru. Dotace poskytnut Pardubickm krajem na vybaven hasi sk zsahov jednotky je ve vai 14.500,- K a bude pou~ita na zakoupen motorov pily. Ukon en pronjmu koupaliat snjemcem spole nost Vrch CZ, s. r. o. rada rozhodla njemn smlouvu stmto njemcem, uzavYenou do 31.10.2011, dle neprodlu~ovat a to zejmna zdovodu nespokojenosti. PYat rok by sprvu koupaliat zajiaeovala spole nost Komunln slu~by ermn, a. s. Finan n zvazky za opravy proveden vletoanm roce na koupaliati SPOLE NOST Vrch CZ budou vyrovnny. Jednn se zstupci esk televize o pYevad i televiznho vysln - esk televize odmt vybudovn dokrva e pro televizn vysln stm, ~e ob any odkazuje na digitln satelitn pYjem nebo kabelov pYjem. Starosta informoval o existenci dokrvacho vysla e na budov zkladn akoly p. 128, kter vaak nepokryje cel zem obce stm, ~e nklady obce na jeho provozovn pYedstavuj stku 3.000,- K ms n, s m~ rada obce nesouhlas. Zmny pYi vydvn Horno ermenskho zpravodaje starosta informoval o sv schozce sredak n radou, kter bude od 01.01.2012 fungovat pod obc jako komise rady. Rada obce m zjem, aby redak n rada pracovala ve stejnm slo~en, rozaYen o dala leny. V etnictv obce bude zYzen pod et na pYspvky pro H Zpravodaj. PYprava projektu na pYestavbu I. NP domu p. 94 (nynja prostory akoln dru~iny) vHorn ermn - pYipravuje se projekt a rozpo et pYestavby na obecn knihovnu a informa n centrum. `koln dru~ina by mla bt pYemstna do budovy Z` v p. 128. Na financovn projektu bude vyu~it dota n titul, pYipravuje se ~dost. Budov p. 89 rada obce schvlila podn ~dosti o dotaci na Ministerstvo pro mstn rozvoj na realizaci projektu Stavebn pravy objektu bydlen p. 89 vHorn ermn . PYprava projektu sbrnho dvora, odpadov hospodYstv - ~dost o dotaci na vybudovn sbrnho dvora se bude podvat po tkem r. 2012. Na pYat rok je pYipraven kalendY se svozy odpado. Dle starosta informoval, ~e rada obce rozhodla o zvaen ceny za vyu~it systmu zavedenho obc Horn ermn pro nakldn skomunlnm odpadem za odpady vznikajc z innosti prvnickch osob a fyzickch osob oprvnnch kpodnikn od r. 2012 ze 40,- K na 60,- K . Nov jzdn Ydy - plat od 11.12.2011. Ob an maj mo~nost vznaet k nim do bYezna 2012 dala pYipomnky. Problmy vSokolovn - od konce listopadu je v havarijnm stavu kotel opravuje se. Ztohoto dovodu je tYeba vSokolovn omezit provoz pouze na plnovan spole ensk akce (napY. plesy). PYesunuty ze Sokolovny budou aktivity, kter lze provozovat jinde (napY. sportovn vyu~t tlocvi nu Z`). Starosta zvrem podkoval poYadatelom za velmi vydaYenou akci konanou vSokolovn o minulm vkendu snzvem PYedvno n zastaven . Starosta navrhl usnesen a nechal o nm hlasovat: Zastupitelstvo obce Horn ermn bere na vdom zprvu o innosti rady obce Horn ermn za obdob Yjen 2011 (od 24.10.2011) a listopad 2011 a dle bere na vdom zprvu starosty o aktulnch zle~itostech projektu kanalizace a OV Horn a Doln ermn o zle~itostech Zkladn akoly Horn ermn (o ~dosti Yeditelky Z` o uvolnn zfunkce k31.07.2011, o novch kandidtech do akolsk rady) o Yeaen problematiky sprvy byto a nebytovch prostor vmajetku obce a pasportizaci o nabdkch na pojiatn majetku obce a odpovdnosti za akodu o dotaci poskytnut Pardubickm krajem na vybaven hasi sk zsahov jednotky o ukon en pronjmu koupaliat snjemcem spole nost Vrch CZ, s. r. o. o jednnch se zstupci esk televize o pYevad i televiznho vysln o zmnch pYi vydvn Horno ermenskho zpravodaje o pYprav projektu na pYestavbu I. NP domu p. 94 (nynja prostory akoln dru~iny) vHorn ermn na obecn knihovnu a informa n centrum o schvlen podn ~dosti o dotaci na Ministerstvo pro mstn rozvoj na realizaci projektu Stavebn pravy objektu bydlen p. 89 vHorn ermn o pYpravch projektu sbrnho dvora o zvaen ceny za vyu~it systmu zavedenho obc Horn ermn pro nakldn skomunlnm odpadem za odpady vznikajc z innosti prvnickch osob a fyzickch osob oprvnnch kpodnikn o novch jzdnch Ydech platnch od 11.12.2011 a o mo~nosti dalach pYipomnek knim o problmech vSokolovn (havarijn stav kotle) Vsledek hlasovn: 14 - 0 0 3. Projednn novch obecn zvaznch vyhlaek obce Tento bod uvedla Hana Vgnerov. Informovala, ~e vlistopadu t. r. provedla kontrolu stvajcch obecn zvaznch vyhlaek (OZV) obce JUDr. SkYepkov zodboru dozoru a kontroly veYejn sprny Ministerstva vnitra se zvrem, ~e je nutn zruait OZV . 1/2004 o mstnm poplatku za komunln odpad, OZV . 1/2003 o ostatnch mstnch poplatcch (za u~vn veYejnho prostranstv, ze pso, ze vstupnho...), OZV . 4/2004 o volnm pobhn pso a vyhlaku . 3/2006 o evidenci mstnch komunikac. Tyto vyhlaky ji~ vsou asn dob neodpovdaj platn legislativ. Na dnean zasedn jsou pYipraveny nkter nov zpracovan nvrhy vyhlaek - zastupitelstvu obce se tedy pYedkld: - nvrh Obecn zvazn vyhlaky . 1/2011, kterou se zruauj vybran obecn zvazn vyhlaky obce - nvrh nov Obecn zvazn vyhlaky . 2/2011 o mstnm poplatku za provoz systmu shroma~ovn, sbru, pYepravy, tYdn, vyu~vn a odstraHovn komunlnch odpado - nvrh nov Obecn zvazn vyhlaky . 3/2011 o mstnm poplatku za u~vn veYejnho prostranstv - nvrh nov Obecn zvazn vyhlaky . 4/2011 o mstnm poplatku ze pso. Nvrhy byly konzultovny sJUDr. SkYepkovou, kter po jejich schvlen vzastupitelstvu stejn mus provst kontrolu jejich souladu se zkonem. Podle potYeby a asovch mo~nost budou dala OZV zpracovny tak, aby odpovdaly platnm zkonom. Starosta jeat doplnil, ~e vae poplatku za komunln odpad zostv pro rok 2012 pro ob any vnezmnn vai, tj. 420,- K . Starosta otevYel rozpravu ktomuto bodu. Martin Balcar se dotzal, o kolik se zvedly poplatky za u~vn veYejnho prostranstv ve srovnn se stvajc vyhlakou, odpovdl mu starosta - vychzelo se ze sazeb, kter umo~Huje zkon o mstnch poplatcch, u nkterch (napY. za umstn lunaparko, atrakc a reklam) bylo vyu~ito i zvaen sazby. Dle se Martin Balcar dotzal, pro byl do seznamu veYejnch prostrantv uveden i prostor u p. 189 starosta odpovdl, ~e je to zdovodu plnovanho sbrnho dvora, obec hodl pozemek, resp. cestu vtto lokalit vykoupit do svho vlastnictv. Dalach dotazo ktomuto bodu nebylo, starosta tedy pYe etl nvrhy usnesen a navrhl, ~e o vaech tyYech usnesench, kter se tkaj obecn zvaznch vyhlaek, bude hlasovno najednou nik 8 j l x ɺxiWHhFIhmqCJOJQJaJ"hFIh|a5>*CJOJQJaJhFIhsCJOJQJaJhCJOJQJaJhsCJOJQJaJhFIh|aCJOJQJaJhCCJOJQJaJhFIh/!PCJOJQJaJhFIh^CJOJQJaJhFIhCJOJQJaJhs5CJOJQJaJhC5CJOJQJaJh5CJOJQJaJ l $ $dgdv $da$gdv $da$gdv $da$gdP $da$gdKn $da$gd/!P $da$gd+$a$gd  J L \ r z ~  , 0 8 R V ~ $vxӻǻǻǻǻǬvgӠhFIhSCJOJQJaJhFIhmqCJOJQJaJhv hv CJOJQJaJhy{zCJOJQJaJhv CJOJQJaJhFIhv CJOJQJaJhsCJOJQJaJhCCJOJQJaJhFIhPCJOJQJaJhFIh^CJOJQJaJhFIhmfCJOJQJaJ(6Ndvxj0p $da$gd% $da$gd: $da$gd1(g $da$gd1(g $da$gd$h $da$gdeU $da$gd+ $da$gd+ $da$gdP $da$gdv hj(*0TtǸrcSCSC7hx|%CJOJQJaJhx|%h$h>*CJOJQJaJhx|%hx|%>*CJOJQJaJhh$hCJOJQJaJhh$h>*CJOJQJaJhCJOJQJaJh1(gCJOJQJaJh$hCJOJQJaJ"h$hB*CJOJQJ\aJphh`5>*CJOJQJaJ"h`h`5>*CJOJQJaJheUCJOJQJaJhSCJOJQJaJhFIhSCJOJQJaJt* npt ,.0־xll`lQAh(h%>*CJOJQJaJh:h$hCJOJQJaJh2 `CJOJQJaJh%CJOJQJaJh:>*CJOJQJaJh:h$h>*CJOJQJaJh:h:>*CJOJQJaJh$h6CJOJQJaJhq CJOJQJaJh:CJOJQJaJhExCJOJQJaJhx|%CJOJQJaJhx|%h$hCJOJQJaJhx|%hx|%CJOJQJaJp. #h')r,-l1B24556477 $da$gdb*d $da$gd&x $da$gd$h $da$gdXx~ $a$gdlo $da$gd]] $da$gd( $da$gd2 `0:<B ^!b!j!!!^#ĸШ}paUIUhExCJOJQJaJh2 `CJOJQJaJh2 `h2 `CJOJQJaJh2 `>*CJOJQJaJh(h(CJOJQJaJh2 `h$hCJOJQJaJh(>*CJOJQJaJh(h(>*CJOJQJaJh(CJOJQJaJh%CJOJQJaJh%h$hCJOJQJaJh(h%>*CJOJQJaJh(h$h>*CJOJQJaJ^#`#p#r#######X$h$%%'*'d'f'h'j'p'r''))))ͽvfVfVJJh(CJOJQJaJh(h$h>*CJOJQJaJh(hW>*CJOJQJaJhW[CJOJQJaJhWCJOJQJaJhWhWCJOJQJaJhWh$h>*CJOJQJaJhq h$h>*CJOJQJaJhq hq >*CJOJQJaJh2 `h$hCJOJQJaJhExCJOJQJaJh2 `CJOJQJaJhCJOJQJaJ)))*P**+^++n,p,r,,,,-------.>.B.D.F..ĸЫ}qaaTHh]]CJOJQJaJh]]>*CJOJQJaJhLh$h>*CJOJQJaJh$hCJOJQJaJhLh$hCJOJQJaJhLhLCJOJQJaJhLhL>*CJOJQJaJhL>*CJOJQJaJhLCJOJQJaJh:$CJOJQJaJh:$h$hCJOJQJaJh:$h$h>*CJOJQJaJh:$h(>*CJOJQJaJ..N/P//11&1j1l1111111@2B2D2P2R2j2l222222224̼tteVeVeVeVhXx~hXx~CJOJQJaJhXx~h$hCJOJQJaJhXx~h$h>*CJOJQJaJhXx~hXx~>*CJOJQJaJhXx~CJOJQJaJhloh$hCJOJQJaJhlo6CJOJQJaJhlohlo>*CJOJQJaJh$h6CJOJQJaJh]]h$hCJOJQJaJh]]CJOJQJaJhloCJOJQJaJ444445555556v647~7AAAAA|o_oPDP8h~CJOJQJaJhy4CCJOJQJaJhFIh~CJOJQJaJhL_hb*d6CJOJQJaJhb*d6CJOJQJaJhb*d56CJOJQJaJ"hQB*CJOJQJ\aJph"hy4CB*CJOJQJ\aJph"h$hB*CJOJQJ\aJphh$hCJOJQJaJhrCJOJQJaJhXx~h$hCJOJQJaJhXx~CJOJQJaJh" 5CJOJQJaJ78099X::;<<=>?@2AAAAAHBFG>HZHI $da$gdf $da$gd/r $da$gdb*d$ & Fda$gdb*dAAFBHBBBBBBDDvEEEEFFGGGGK&L(LLLLM6N8NjNXOĸ|pddXhSICJOJQJaJhoj~CJOJQJaJhUD9CJOJQJaJhfhYiCJOJQJaJ"hfhYi6>*CJOJQJaJhQhYiCJOJQJaJhfCJOJQJaJhYiCJOJQJaJhj~nCJOJQJaJhj~n5>*CJOJQJaJ"hj~nhj~n5>*CJOJQJaJhk+S5>*CJOJQJaJIvJ KL8NR:t*CJOJQJaJhYi56>*CJOJQJaJ{{}Ԃւ6bˆĈX@B, $da$gd>Q $da$gdm $da$gdpz $da$gdg $da$gdpĈVXBz@*ͻͯp͋aRh>Q56CJOJQJaJhghmCJOJQJaJhmhmCJOJQJaJh!@CJOJQJaJhmCJOJQJaJh7 CJOJQJaJh!hCJOJQJaJh| CJOJQJaJ"hmhm5>*CJOJQJaJhmCJOJQJaJhpCJOJQJaJhgCJOJQJaJhFIhgCJOJQJaJږ,.lnʟ̟VXjlԨ $da$gdxud $da$gdiR $da$gdEg;ؖږ,.XZjln0Z\~Ԝv28ĸĸssddsXsssssXh#qCJOJQJaJhgDhEg;CJOJQJaJhJCJOJQJaJh~DhEg;CJOJQJaJhEg;CJOJQJaJ"h.~h.~5>*CJOJQJaJhmCJOJQJaJh.~CJOJQJaJhFIh.~CJOJQJaJ"hhEg;6CJOJQJ\aJhEg;6CJOJQJaJh>Q6CJOJQJaJ"8xzȟʟ BDTVXZhjlxfVIhiR>*CJOJQJaJhnrhVW>*CJOJQJaJ"hnrhVW5>*CJOJQJaJh#q5>*CJOJQJaJhFIh#qCJOJQJaJh#q6CJOJQJaJh#q6CJOJQJ\aJh#q56CJOJQJaJhhJCJOJQJaJhEg;CJOJQJaJhExCJOJQJaJh#qCJOJQJaJhJCJOJQJaJlVԨ&Vtv>ȻȻȻȻȬ|p`SpGh7"*CJOJQJaJhf>*CJOJQJaJhfhf>*CJOJQJaJhfCJOJQJaJhqNCJOJQJaJhxudCJOJQJaJhFIhqNCJOJQJaJhX5CJaJhqN6CJOJQJ\aJhqN6CJOJQJaJhqN56CJOJQJaJhhCJOJQJaJhiRCJOJQJaJhgFMhiR>*CJOJQJaJԨtv֮fh*,Bв np $da$gd $da$gd` $da$gd` $da$gdZ $da$gd_ $da$gdxudDhư(*,.ƺxl]]TEh#q5>*CJOJQJaJhf5CJaJhFIhZCJOJQJaJh7"*h7"*5CJaJhZ6OJQJ\hZ6CJOJQJ\aJhZ6CJOJQJaJhZ56CJOJQJaJhZCJOJQJaJh=CJOJQJaJh7"*CJOJQJaJhf>*CJOJQJaJh7"*hf>*CJOJQJaJh7"*h7"*>*CJOJQJaJ.2@BHV^̲βвz pt¶ĶҶҷȸʸҸԸָ;vjjjj^R^^Ch#q5>*CJOJQJaJhVCJOJQJaJhjBCJOJQJaJhIeCJOJQJaJhCJOJQJaJh`CJOJQJaJhXCJOJQJaJhr!CJOJQJaJhZCJOJQJaJhnrCJOJQJaJhXhXCJOJQJaJ"hnrhX5>*CJOJQJaJ"hnrhnr5>*CJOJQJaJhnr5>*CJOJQJaJpʸԸDB&X\^gdr6 $da$gd- $da$gd $da$gdָ:<vlnpغں>@BTĸĸĸӸĸĸĸ|||mahh5CJaJhknlhCJOJQJaJh ]CJOJQJaJh-CJOJQJaJhjBCJOJQJaJhZZCJOJQJaJhCJOJQJaJh`_CJOJQJaJh`_h`_CJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJ"hnrh5>*CJOJQJaJ$$@HVX\^Ǹ~hwZhFIh9QCJOJQJaJhFIhwZCJOJQJaJhXCJOJQJaJhZZCJOJQJaJh-Dh9QCJOJQJaJh-DhwZCJOJQJaJ *h-DhwZCJOJQJaJhVWhwZCJOJQJaJhFIhCJaJ 21h:pE[. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N E[Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu HUH &x0Hypertextov odkaz >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr J t0^#).4AXO{Ĉ8l.ָ^*,./1234579_acdeghjkp7I{Ԩp^+-068`bfi8@0( B S ?V Vd }.4/J.9/JC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 13 a171 a ProductIDWZz Y ` / 7 Yb"$SY@B %5moKMZ`ab!!$$$$G+J+3388999999<<<<<<4=5===;>A>B>D>F@H@KCWCEEEEFFFGJAK - '1]l~fphr#&&''''(())**90C08899C:V:<<c=m==>]@g@EEH H!J2JJ  cHcHJJ~&L=f*떗.L#- jh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHL=f*~.L#-/. EN % H Kn q -&_v.L?qN|jwX=&xJkm_~S%+FI| r!f":$\$]$%%s!%x|% '='N'(r0()7"*E*4J+8G,w-.&.(2P12z3/f4p4" 5f5r6p7z7{~7>8UD9PK9L(:;Eg;j;&<}<d?!@K#@CAIAC&Cy4C9dC-D5-FkHHSIW_JK Le6N>xO/!P>QihQRk+S5SeU~UgpVVW{0WXP ZMZZZwZE[W[ ]]]W^v_2 `f a|ab*dxudIemf1(gQh$hX j6`j`jUkknlm?mumj~ng'olop4ap#qmq%2rsgsjjs.tsvt5FuwHw{|w6y~\y z!zSzpzy{z5{Eg{_B|oj~Xx~fdNYi#mk`*Uf WEi/O\^`_q{x Q(IS*^ziR/?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fɣ@1Tablem]-WordDocument 4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreȣyɣSRVWZQUD0DP==2ȣyɣItem PropertiesUCompObj  F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q