Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Chodník v obci Horní Čermná podél silnice II/311, u Krčmy

28.2.2018   Iveta Pešková   Připravované projekty  


Zájmové území se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí, v k.ú. Horní Čermná. Stavba řeší výstavbu chodníku včetně rekonstrukce veřejného osvětlení v intravilánu obce Horní Čermná podél komunikace II/311 v úseku mezi zpevněnou plochou u hasičské zbrojnice (par. č. 870/2) a účelovou komunikací (parc. č. 3910/1). Stavba polohově i výškově vychází z polohy stávajícího terénu, respektuje veškerá stávající napojení dopravní infrastruktury a nemění dopravní obslužnost přilehlých pozemků. Smyslem řešení tohoto chodníku je vytvořit podmínky pro bezpečný pohyb pěších podél komunikace II/311 včetně zajištění bezbariérové přístupnosti této lokality. Součástí je i řešení místa pro přecházení přes místní komunikaci vesoucí ke koupališti.

Území lze charakterizovat jako přístupné v celém úseku za předpokladu pohybu přes soukromé pozemky a pozemky Správy a údržby silnic Pardubického kraje.Stavba je v souladu s )zemním plánem Horní Čermná.

Stavba řeší výstavbu chodníku, který navazuje na stávající komunikační systém obce Horní Čermná. Smyslem řešení těchto chodníků je vytvořit bezbariérové trasy pro bezpečný pohyb chodců v úseku kolem silnice č. II/311.


Délka chodníku 169 m
Šířka chodníku 1,25 - 1,5 m
Povrch chodníku zámková bet. dlažba
Příčný sklon chodníku 2,0 %
Počet stromů ke kácení 2 ks
Délka rekonstruovaného vedení VO 129 m
Počet nových stožárů VO 4 ks

Realizace
Předpokládaný termín realizace 2020
Náklady přípravy projektu (dokumentace atd.) 139 150 Kč s DPH
Odhadované náklady realizace 689 000 Kč bez DPH
Předpokládané vlastní zdroje 20 %
Předpokládaná dotace 80 %
Stav projektu příprava pro společné územní a stavební řízení

 

Soubory ke stažení

C.3 Koordinační situační výkres - chodník u Krčmy.pdf